Vad betyder slay?

| Lämna en kommentar

”Slay” är engelskt ord som betyder att ”döda” eller ”slå”. I modern slang, särskilt inom ungdoms- och internetskulturen, har ”slay” fått betydelsen att dominera, exellera eller göra någonting med extrem skicklighet eller framgång. Det används ofta omnämnda att någon ser otroligt bra ut, utför en uppgift extremt väl eller lyckas med något på ett imponerande […]

Läs mer

Vad betyder gibba?

| Lämna en kommentar

”Gibba” är ett slangord som används bland svenska ungdomar och betecknar oftast att spela dator- eller TV-spel. Ordet kommer ursprungligen från det engelska ordet ”game”, som betyder spel, och har sedan försvenskats till ”gibba”. Exempel på användning kan vara ”Jag ska hem och gibba” vilket betyder ”Jag ska hem och spela (datorspel eller TV-spel)”. Det […]

Läs mer

Vad betyder ick?

| Lämna en kommentar

”Ick” vad med i nyordslistan 2023 och i den meningen betyder det ungefär ”drag eller beteende hos en person som en annan person finner frånstötande” ”Ick” är en äldre, numera ovanlig, form av negation i svenskan, som närmast motsvarar dagens ”ej” eller ”inte”. Den används ofta i äldre svenska texter, såsom i Bibeln, äldre dikter […]

Läs mer

Vad betyder feliz navidad?

| Lämna en kommentar

”Feliz Navidad” är spanska och betyder ”God Jul” på svenska. Det är en vanlig hälsning att använda runt juletider i spansktalande länder. Många känner också till frasen från sången ”Feliz Navidad” av José Feliciano, vilken är en populär julsång runt om i världen.

Läs mer

Vad betyder fjät?

| Lämna en kommentar

”Fjät” är ett gammalt ord i svenskan som betyder steg eller fotspår, men kan också betyda bojor eller kedjor. I lucia-sången ”Natten går tunga fjät” syftar ”fjät” på att natten går med tunga, tröga steg, det vill säga att mörkret känns tungt och långvarigt. Det är alltså en poetiskt bildligt framställning av hur mörkret breder […]

Läs mer

Vad betyder MVP?

| Lämna en kommentar

”MVP” står för ”Minimum Viable Product”. Det är en term som ofta används inom produktutveckling och särskilt inom lean startup-metoden. Ett MVP är den mest grundläggande versionen av en produkt som fortfarande kan levereras och ge kunder ett värde. Syftet med ett MVP är att snabbt få ut en produkt på marknaden med minimal utgifter […]

Läs mer

Vad betyder tes?

| Lämna en kommentar

En ”tes” är ett påstående eller ett antagande som görs för att framstå som sann, och som är tänkt att stödjas med bevis eller argument. Teser används ofta inom ramen för vetenskaplig forskning, argumentation, akademiska avhandlingar och debatter. Termen härstammar från grekiska ”thesis” som betyder ”påstående” eller ”förslag”. En tes är oftast början på ett […]

Läs mer

Vad betyder geografi?

| Lämna en kommentar

”Geografi” är en vetenskaplig disciplin som studerar jordens yta, dess egenskaper, fenomen och de samband som finns mellan natur och människor. Geografi delas upp i två huvudsakliga undergrenar: fysisk geografi och kulturgeografi. Fysisk geografi fokuserar på jordens naturfenomen, exempelvis klimat, väder, landskap, ekosystem och naturresurser. Kulturgeografi, å andra sidan, studerar människors påverkan på jorden samt […]

Läs mer

Vad betyder bruttolön?

| Lämna en kommentar

”Bruttolön” är det totala beloppet som en anställd tjänar innan skatter och andra avdrag tas bort. Det är i princip lönen som anges i ett kontrakt eller anställningsavtal och inkluderar inte bara timlön eller månadslön, utan också eventuella tillägg, som till exempel övertidsersättning, rörliga lönedelar, semesterlön och bonus. Till exempel, om en anställd har en […]

Läs mer

Vad betyder rasism?

| Lämna en kommentar

”Rasism” är en ideologi som hävdar att vissa raser är överlägsna andra och att dessa rasers överlägsenhet ska respekteras och upprätthållas genom olika former av diskriminering och förtryck. Rasism kan manifestera sig på många olika sätt, inklusive negativa stereotyper, diskriminering i arbetslivet, utbildning, boende och rättsväsende, våld och hatbrott. Rasism kan också vara systematiskt och […]

Läs mer

Vad betyder accelerationism?

| Lämna en kommentar

”Accelerationism” är en politisk ideologi som hävdar att teknologiska och sociala förändringar bör accelereras för att föra om radikala politiska och ekonomiska förändringar. Teorin föreslår att det finns en potential i det nuvarande systemet som kan användas för att skapa en mer radikal och socialistisk samhällsordning. Ideologin ifrågasätter traditionella vänsterstrategier för att ändra samhället och […]

Läs mer

Vad betyder inflation?

| Lämna en kommentar

”Inflation” är ett ekonomiskt begrepp som beskriver en ökning av priserna på varor och tjänster i ett land över tid. Det innebär att pengarnas köpkraft minskar, eftersom det krävs mer pengar för att köpa samma saker. Inflation mäts vanligtvis som en årlig procentuell ökning av prisindexet för ett land. En inflation på 2% betyder till […]

Läs mer

Vad betyder adjektiv?

| Lämna en kommentar

”Adjektiv” är en grammatisk term som beskriver ord som beskriver eller modifierar substantiv eller pronomen. Adjektiv beskriver egenskaper hos personer, platser, saker eller idéer, som exempelvis färg, form, storlek, ålder, nationalitet eller känslor. Adjektiv används för att beskriva ett substantiv eller pronomen och vanligtvis placeras före eller efter det ordet de beskriver. Exempel: ”En vacker […]

Läs mer

Vad betyder förmyndare?

| Lämna en kommentar

”Förmyndare” är en person som utses av en domstol eller annan juridisk myndighet för att hantera affärer och fatta beslut på uppdrag av någon som inte själv är i stånd att göra det, till exempel en minderårig eller en person som är oförmögen. Personen som representeras kallas för vårdnadstagare. Rollen som förmyndare är att agera […]

Läs mer

Vad betyder omsorg?

| Lämna en kommentar

”Omsorg” är ett ord som beskriver den känsla eller handling av att ta hand om någon eller något. Omsorg kan innebära att ta hand om ens fysiska och emotionella behov, att ge råd och stöd, att visa kärlek och uppskattning, eller att se till att någon är säker och trygg. Det är en viktig del […]

Läs mer

Vad betyder SMS?

| Lämna en kommentar

”SMS” står för ”Short Message Service” och det är en metod för att skicka textmeddelanden via mobiltelefoner. SMS-meddelanden är korta och kan innehålla text, siffror och symboler och är begränsade till 160 tecken per meddelande. Det är en populär form av kommunikation som gör det möjligt för användare att skicka och ta emot meddelanden utan […]

Läs mer

Vad betyder demokrati?

| Lämna en kommentar

”Demokrati” är en form av regering där makten är hos folket. Det innebär att alla medborgare har lika rättigheter och möjligheter att påverka beslut som rör deras liv och samhälle genom att delta i val och politiska processer. Det finns olika former av demokrati, men de vanligaste är representativ demokrati och direkt demokrati. Representativ demokrati […]

Läs mer

Vad betyder renässans?

| Lämna en kommentar

”Renässansen” är en tidsepok som spanned mellan 1400-talet och 1600-talet och som präglades av ett återuppvaknande av konst, vetenskap, litteratur och humanism. Renässansen var en tid av stor kulturell och intellektuell utveckling, där människor började tänka på sig själva och världen på nya sätt. Renässansen är känd för att ha återupptäckt klassiska grekiska och romerska […]

Läs mer

Vad betyder nederbörd?

| Lämna en kommentar

”Nederbörd” är ett samlingsnamn för den vatten som faller från himlen, som exempelvis regn, snö, hagel och dugg. Nederbörd är viktig för livet på jorden eftersom det är en viktig källa till vatten för växter och djur. Nederbörden kan även spela en viktig roll i klimatet, genom att påverka temperaturen och luftfuktigheten.

Läs mer

Vad betyder parlamentarism?

| Lämna en kommentar

”Parlamentarism” är en form av regeringssystem där det finns ett parlament, som är en församling av valda representanter, och där regeringen är underställd parlamentet. I en parlamentarisk demokrati är det parlamentet som väljer regeringen och där regeringen måste ha majoritetens stöd i parlamentet för att kunna fortsätta att styra. Parlamentet är också ansvarigt för att […]

Läs mer

Vad betyder oligark?

| Lämna en kommentar

”Oligark” är ett ord som används för att beskriva en person som är en av de rika och mäktiga i samhället. Det kan också användas för att beskriva en klass av människor som är mycket rika och mäktiga, och som ofta har stor påverkan på politiska och ekonomiska frågor. Oligarki är en form av regering […]

Läs mer

Vad betyder Woke?

| Lämna en kommentar

”Woke” är en slangterm som ofta används för att beskriva en person som är medveten om samhälleliga och politiska frågor, speciellt rasrelaterade frågor. Det kan också användas för att beskriva en person som är medveten om och engagerad i kampen mot diskriminering och orättvisor. Orden kan även användas i en ironisk eller överdrift kontext.

Läs mer

Vad betyder pragmatisk?

| Lämna en kommentar

”Pragmatisk” betyder relaterat till eller inriktat på praktisk användning eller verklighet. Det kan också beskriva en person som är praktiskt inriktad eller lösningsfokuserad. Exempel på meningar där ordet ”pragmatisk” används:

Läs mer

Vad betyder republik?

| Lämna en kommentar

”Republik” är ett politiskt system där statsmakten utövas av folket eller dess valda representanter. Republik är en form av demokrati, där makten delas mellan olika organ och där makten är begränsad av lagar och författningar. En republik har vanligtvis ett system med valda representanter, som exempelvis en president eller premiärminister, som är högsta ledare i […]

Läs mer

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster godkänner du vår användning av cookies. Mer information